Posetom sajta hlpak.rs prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu. Firma Pak Sistemi d.o.o. koja stoji iza sajta HLPak.rs zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene veb sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Savetujemo da naredni put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove korišćenja kako biste bili u potpunosti upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo.

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

Svi detalji o proizvodu, dokumentima, ilustracijama, žigovima i slikama koji su objavljeni na ovom sajtu su u vlasništvu firme Pak Sistemi d.o.o. Ništa što je sadržano na veb stranici hlpak.rs se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kojeg dela sadržaja, teksta, slike ili žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu.

Korišćenje sajta podrazumeva pretraživanje sajta, štampanje sadržaja veb stranice ili čuvanje u elektronskom obliku, pristup kao i korišćenje sadržaja koji se nalaze na sajtu, pod uslovom da sva autorska prava i zaštitni žig sajta HLPak budu budu sačuvani. Korišćenje bilo kojeg dela ove veb stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili veb stranicu je strogo zabranjeno.

Garancije

Firma Pak Sistemi je prikazala detaljne informacije koje se nalaze na ovom veb sajtu koristeći interne i eksterne izvore, prema svom najboljem saznanju i uverenju o proizvodima odnosno mašinama koje nudi, te neprestano nastoji da proširi i ažurira te informacije.

Informacije na ovom veb sajtu namenjene su isključivo predstavljanju proizvodnog asortimana firme Pak Sistemi d.o.o.. Firma Pak Sistemi ne daje garanciju kompletnosti, pouzdanosti, blagovremenosti ili tačnosti informacija na ovom veb sajtu, bilo izričito ili prećutno. Pak Sistemi d.o.o. nema obavezu održavanja materijala i usluga dostupnih na ovoj veb stranici, niti dostavljanja povezanih ispravki ili dopuna, te vas stoga molimo da imate na umu da sve informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. Stoga preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovom veb sajtu pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Ukoliko su vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa proizvodima odnosno mašinama iz ponude, molimo vas da putem kontakt forme ili mejla na sajtu direktno kontaktirate prodavca.

Ograničena odgovornost

Pristupanjem veb stranici hlpak.rs  korisnici izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom veb sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni firma Pak Sistemi d.o.o. niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog veb sajta ne mogu biti i nisu odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa veb sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog veb sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom veb sajtu.

Takođe, firma Pak Sistemi d.o.o. ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan eventualnim virusima koji mogu zaraziti vaš računar ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kakvog sadržaja i materijala sa veb stranice hlpak.rs.

Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ovog veb sajta, te pohranite podatke na svoj računar, činite to na sopstvenu odgovornost.

Prenošenjem ili prijemom informacija sa veb sajta hlpak.rs ni u kom slučaju se ne zasniva poslovni odnos između vas, odnosno korisnika sajta i firme Pak Sistemi d.o.o koja stoji iza sajta hlpak.rs te niko od korisnika ovog sajta ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje firmu Pak Sistemi d.o.o. na zasnivanje poslovnog odnosa sa bilo kojim korisnikom ovog sajta.

Veb sajtovi trećih lica

Veb sajt hlpak.rs u okviru sadržaja koji je prikazan na veb sajtu sadrži linkove/reference za veb sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, firma Pak Sistemi d.o.o. ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih veb sajtova. Vlasnik sajta hlpak.rs ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili tačnost sadržaj tih veb sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku.
Korisnici pristupaju takvim veb sajtovima na sopstvenu odgovornost i vlastiti rizik.

Odgovornost korisnika

Korisnik ovog veb sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje šalje firmi Pak Sistemi d.o.o. putem forme za kontakt ili imejla, kao i za kršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije. Korisnik daje svoj pristanak firmi Pak Sistemi d.o.o. da objavi takve informacije, kao i da iste koristi u svrhu statističke analize ili za bilo koje druge poslovne svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, razvoj, reklamiranje, prodaju i marketing, bez ikakvog ograničenja i bez ikakve naknade korisniku.

Dostavljanjem informacija korisnik daje garanciju da poseduje vlasnička prava nad poslatim informacijama i materijalom, i da daje pravo odnosno pristanak za postavljanje privatnih informacija, odnosno materijala, te da korišćenje istih od strane firme Pak Sistemi neće povrediti prava treće strane. Pak Sistemi d.o.o. ni u kom slučaju nije u obavezi da objavi ili koristi dostavljene informacije ili materijal. Prilikom korišćenja veb sajta i bilo kojih informacija ili materijala koji se nalaze na istom, korisnik je u obavezi da postupa u skladu sa svim primenjivim propisima.

Merodavno pravo i nadležnost

Korišćenjem veb sajta hlpak.rs, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj veb sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan stvarno nadležni sud u Novom Sadu.